Zegel 1 (1719)
Zegeldrager is Johan Caspar Macrander (*1657/89 -†1738/43), Gerichtsschöffe (schepen) uit Wetzlar. Hij was een zoon of kleinzoon van Philips Josias Macrander (*1629-†1719), Ratsherr, Ratschöffe en Burgermeister/Consul (raadsheer, schepen en burgemeester) van Wetzlar. Het zegel uit 1719 is in zeer slechte staat. Op het zegel zijn duidelijk de initialen "I C M" te herkennen. Daaronder bevindt zich geen wapenschild, maar een wapenbeeld vrij in het zegelveld gezet. Na beeldbewerking is een uitgerukte, bewortelde boom en een springende leeuw herkenbaar.
(Bron: Siegelabdruck von 1719, der Akte Abt. 1, Nr. 2925, Hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden)

Zegels 2 en 3 (1777)
Deze zegels komen uit een koopakte van 20-04-1777. De originele akte kwam in mijn bezit via Sidney Macrander uit Brazilië, nazaat van Meester-wit leerlooier Johannes Macrander (*1745-†1800). De akte betreft de verkoop van een leerlooierij aan Meester-wit leerlooier Johannes Macrander door 'Geschwistern' (broer en zus) Hans Henrich Macrander en Elisabeth Macrander, bijgestaan door hun voogden Johann Jacob Macrander en Conrad Deis.

De handtekening bij zegel 2 vermeldt de naam 'Johann Heinrich Macrander'. De handtekening bij zegel 3 is onleesbaar en lijkt een kinderlijk handschrift. Mijn vermoeden is dat de 2 eerste handtekeningen van de verkopers zijn, ofwel Hans Hennrich en Elisabeth Macrander. (Hans Henrich > Johann Heinrich).

Wie deze Hans Henrich en Elisabeth zijn is niet zeker. De enige kandidaten in de huidige, uitgebreide stamboom die in aanmerking komen (want: broer/zus in combinatie met het jaartal) zijn Johann Hendrich Macrander (*ca.1765) en Elisabeth Jacomina Macrander (*1754), kinderen van Johann Hermann Macrander (*1728) uit Wetzlar die als korporaal in Sas van Gent heeft gediend. Wel was Elisabeth Jacomina Macrander in 1777 bijna 23 jaar oud en net een half jaar getrouwd. Dat lijkt tegenstrijdig met de noodzaak van een voogd bij een verkooptransactie.

Zegels 2 en 3 komen overeen met het wapenbeeld op het zegel van Johann Henrich Martin Macrander (zie: zegel 4). Een logische vraag zou daarom zijn of het hier wellicht om die laatste persoon gaat. Maar dit lijkt niet erg aannemelijk om 3 redenen:
1. Plaats van handeling is Wetzlar, niet Frankfurt am Main;
2.  In andere akten (voor en nadien) wordt in de handtekening steeds consequent 'Johann Henrich
Martin' vermeld. In deze akte geen 'Martin';
3. Verder wijkt het handschrift ook af van de andere bekende akten van Johann Henrich Martin Macrander.
 
Zegel 4 (1784)
Zegeldrager is Johann Henrich Martin Macrander (*1750-†1786), Gerichtsprokurator (advocaat/procureur) uit Frankfurt am Main. Op huisakte ‘Hausurkunde 2794’ (koopverdrag van 18-09-1784) bevindt zich een opgedrukte rode lakzegel van de Gerichtsprokurator Johann Henrich Martin Macrander, die optrad als getuige. Het zegel uit 1784 toont een geplante boom tussen twee toegewende klimmende leeuwen.
(Bron: Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main.)

Conclusie

In ieder geval hebben 2 afzonderlijke Macrander-takken in 1719 en 1784 gezegeld met een boomwapen en leeuw(en). En mogelijk dus zelfs 3 afzonderlijke Macrander-lijnen. Het zegel van Philip Nicolai, de zwager van Arnold Langemann (Macrander), bevat ook een boom.
¹) Een 'Gerichtslinde', ofwel een gerechtsboom als symbool voor de gerechtelijke functies beoefend door de diverse Macranders, zoals een Ratschöffe, een
   Gerichtstschöffe en (Gerichts)prokuratoren. Onder gerechtsbomen werd i
n de middeleeuwen getrouwd en recht gesproken.Alsook een 'Lutherlinde' als symbool
   voor de de religie welke door de eerste Macranders fel werd aangehangen;
²) De Waldecker ster;
³) "Geloof dat je het kunt, en je kunt het".
Registratie

Op basis van deze gegevens is het hier beschreven wapen opgenomen in de Deutsche Wappenrolle en kan gevoerd worden door alle nakomelingen van stamvader Arnold Macrander (Langemann) (*1566-†1620), voor zover en zolang zij deze achternaam dragen. Het wapen is gepubliceerd in Band 73, onder nummer DWR 11221/09.
(Wapenbrief van de Deutsche Herold in Berlijn)
.
(Bladzijde 78 uit Band 73 van de Deutsche Wappenrolle)
Wapentekeningen, respectievelijk door:
Frank Macrander, Piet Bultsma-Vos, Henk 't Jong & Vadym Burla
Blazoen & Wapenspreuk

Blazoen: "In rood een uitgerukte zilveren lindeboom
(¹) tussen twee klimmende toegewende zilveren leeuwen, goud genageld en getongd. Op de helm met wrong en rood-zilveren dekkleden, een zwarte achtpuntige ster (²) tussen een rood-zilver gedeelde vlucht."
Wapenspreuk: “Crede quod potes et potes" (³)
Zegel 1
Zegel 2
Zegel 3
Zegel 4
WAPEN 2
WAPEN 1
WAPEN 3
Zegels

Van dit wapenbeeld ('boomwapen') zijn inmiddels de hieronder getoonde 4 zegels gevonden.
Ex Libris door Vadym Burla